fundacio@fundaciomossos.cat

AJUTS A LES ÒRFENES I ORFES DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

Convocatòria d´ajuts econòmics per als orfes i les òrfenes menors de 18 anys, fills i filles de persones membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

La Fundació Mossos d’Esquadra estableix en l’article 4 dels seus Estatuts que una de les seves finalitats és la de coadjuvar a la protecció social de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra i els seus familiars directes, fins i tot quan hagin estat declarats en situació d’incapacitat o jubilació.

És per això que la Fundació Mossos d’Esquadra té com a una de les seves prioritats la convocatòria d’ajuts econòmics adreçat als orfes i les òrfenes menors de 18 anys fills i filles de persones membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
La Fundació Mossos d’Esquadra, atenent al seu pressupost anual i per acord del seu Patronat, dona inici a la convocatòria d’ajuts econòmics.
L’ajut per orfandat serà un ajut econòmic extraordinari per a l’any 2022 i 2023 destinat a donar suport als fills i filles menors de 18 anys (inclosos tots els infants nascuts a l´any 2004), de pare o mare que, estant en servei actiu, malauradament van perdre la vida.

Els ajuts econòmics es regiran per les següents bases:

1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts econòmics per als orfes i òrfenes menors de 18 anys, fills i filles d’una persona membre de la Policia de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

2. Quantitats i durada dels ajuts

Els ajuts consistiran en una prestació única i extraordinària de 500 euros pel que fa l’any 2022 i de 1000 euros més  per a l’any 2023.

3. Requisits

Les persones que poden rebre aquest ajuts han de reunir els següents requisits: 

  • Ser fill/a d’una persona membre de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
  • Ser menor de 18 anys (inclosos tots els infants nascuts al llarg del 2004).
  • En el moment de la defunció, la persona membre de la PG-ME havia de trobar-se en situació de servei actiu.

4. Documentació

  • Formulari de sol·licitud (descarregar aquí)
  • Fotocòpies del DNI de la persona sol·licitant i de la beneficiària.
  • Llibre de família, complet i actualitzat (amb anotació de defunció) o en el seu defecte, certificat literal de matrimoni, o de relació de parentiu, de data posterior a la defunció.
  • Fotocòpia del certificat de defunció.
  • Tutoria en ferm, si és el cas.

5. Presentació, sol·licitud i terminis 

El formulari, degudament complimentat, i amb la documentació necessària, es remetrà per correu electrònic a projectes@fundaciomossos.cat

Si teniu cap dubte, podeu trucar  de dilluns a divendres, en horari de 10 a 12 hores, al telèfon 93 300 22 96 – extensió 48573 – de la Fundació Mossos d´Esquadra.

L’ajut s’haurà de sol·licitar abans del 31 de desembre de 2022. En el cas de l’ajut previst per a l´exercici del 2023, també es podran presentar fins el 31 de desembre de l’any 2023 però ja no estarà en vigor l’ajut del 2022. 

La Fundació Mossos d’Esquadra acusarà rebut de les sol·licituds presentades i es posarà en contacte amb la persona que fa la sol·licitud

6. Acceptació de les sol·licituds i adjudicació dels ajuts. 

Una comissió avaluadora, creada a l´efecte, estudiarà individualment cada cas. Un cop revisades les instàncies, es donarà resposta individual atenent a cada cas particular i es formalitzarà l’ajut corresponent.

7. Denegació de l’ajut

La denegació de l’ajut serà sempre motivada i la persona sol·licitant podrà presentar al·legacions davant de la comissió avaluadora, que un cop  estudiades resoldrà, en el termini màxim de 30 dies naturals, el que correspongui. 

Contra aquesta resolució no hi haurà possibilitat d’interposar cap recurs.

8. Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades en aquesta convocatòria seran incorporades en fitxers de titularitat de la Fundació Mossos d´Esquadra amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat. Per exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la Fundació Mossos d´Esquadra. Ref. Protecció de dades, C. Iradier, 9-11. Barcelona 08017 o bé per correu electrònic a secretaria@fundaciomossos.cat.

En cas de qualsevol dubte també podeu enviar un correu a projectes@fundaciomossos.cat.