fundacio@fundaciomossos.cat

FOMENTAR EL SENTIMENT DE PERTINENÇA I PRESTIGI SOCIAL DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

En aquest àmbit d’actuació s’incorporen aquelles accions que demostrin la sensibilitat i implicació en iniciatives solidàries que transcendeixen clarament el nostre àmbit professional. La intenció d’aquesta Fundació és la de reforçar les accions socials comunitàries que reverteixen en el benestar de les persones membres de la pròpia organització i, per extensió, en el de la nostra comunitat.

L’estratègia d’acció social de la PG-ME serà d’aplicació a l’espai en què aquest cos policial té presència i arrelament al territori.

Objectiu general

Acompanyament i impuls d’accions socials que demostren la sensibilitat i la implicació de les persones membres de la PG-ME en iniciatives solidàries que transcendeixin l’àmbit professional.

Objectiu específics

1. Donar suport a les accions socials comunitàries de base territorial que se solidaritzen amb causes de caire social.

2. Promocionar activitats que tenen com a finalitat el suport de diferents col·lectius vulnerables.

3. Vehicular les activitats de caire social que la pròpia institució promocioni.

Veure els altres projectes