fundacio@fundaciomossos.cat

PROTECCIÓ SOCIAL DE LES PERSONES MEMBRES DEL COS I FAMILIARS DIRECTES

La protecció social contempla totes aquelles accions que permetin acompanyar i facilitar la vida de les persones que integren la PG-ME i que es trobin en qualsevol situació que pugui dificultar el seu ple desenvolupament (accidents laborals, defunció, fills amb diversitat funcional, orfenesa, jubilació …), guiant-nos sempre pels objectius del foment de la igualtat i de l’equitat.

Objectiu general

Desenvolupar mecanismes de solidaritat col·lectiva que contribueixin al benestar de les persones membres de la PG-ME i els seus familiars.

Objectiu específics

1. Oferir suport i acompanyament als familiars directes de les persones membres de l’organització en cas de defunció.

2. Atendre als membres de la PG-ME, cònjuges o fills/filles que presentin diversitat funcional.

Veure els altres projectes