fundacio@fundaciomossos.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per tal de vetllar per la seguretat de les seves dades i informar del seu tractament dins de la Fundació, posem a la seva disposició aquesta present política de privacitat.

 • Responsable del tractament de les seves dades:
 • Responsable: Fundació Mossos d’Esquadra
 • Domicili social: Carrer Iradier 9-1 08017 Barcelona
 • Correu electrònic: fundacio@fundaciomossos.cat
 • Telèfon: Per determinar
 • Delegat de protecció de dades: Departament legal de la Fundació Mossos d’Esquadra

 

Finalitat amb la qual tractem les seves dades personals

A la Fundació Mossos d’Esquadra, depenent de la categoria d’interessat que es tracti, tractem la informació que ens facilita de les següents maneres:

Persones benefactores funcionàries en actiu: Les seves dades seran recollides per motius de gestió del procés de domiciliació de l’aportació a la Fundació. Les seves dades també seran usades per tal de poder contrastar la informació aportada i validar que la informació sigui correcte i compleixi els requisits de registre.

Persones benefactores funcionàries jubilades: Les seves dades seran recollides per motius de gestió del procés de domiciliació de l’aportació a la Fundació. Les seves dades també seran emprades per tal de poder contrastar la informació aportada i validar que la informació sigui correcte i compleixi els requisits de registre.

Persona particular: Les seves dades seran emprades per a poder generar un registre associat als donatius aportats i fer un posterior seguiment.

Entitat o empresa que fa un donatiu: Les seves dades seran usades per a poder generar un registre associat als donatius aportats i fer un posterior seguiment.

Legitimació del tractament de les seves dades

La base legal per al tractament es recull al Art. 6.1.b RGPD

Les dades que sol·licitem són adequats, pertinents i estrictament necessaris. En cap cas vostè està obligat a facilitar nos cap mena de dada, però en cas de no aportar les dades sol·licitades la Fundació no podrà procedir amb l’aportació o contactar a través del formulari.

Temps de conservació de les seves dades personals

Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per procedir amb la gestió del donatiu. Posteriorment, conservarem aquestes dades durant un any per tal de poder fer un seguiment de participació.

En cas dels benefactors conservarem les seves dades fins a l’extinció de la relació d’associació a la Fundació.

Si durant aquests períodes es desitja l’eliminació de les seves dades pot contactar a través del correu de fundacio@fundaciomossos.cat per comunicar-ho. En cas que les dades siguin associades a un benefactor de la Fundació, l’eliminació d’aquestes comporta que no es pugui procedir amb la relació.

Accés a les seves dades

Fundació Mossos d’Esquadra no comunicarà les seves dades a cap tercer, tret que s’informi expressament.

A més de la Fundació les seves dades podran ser comunicades a les següents entitats per tal de poder fer correctament el tràmit:

Bancs i entitats financeres per al cobrament dels donatius. La gestió i el tractament de dades de l’entitat amb la qual operem es pot visitar des d’aquest enllaç Protecció de dades Caixabank

Drets que té sobre les seves dades

Un cop ens facilita les seves dades, disposa d’una sèrie de drets que podrà exercir quan procedeixi:

 • Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals
 • Dret de rectificació o supressió
 • Dret a sol·licitar limitació del seu tractament
 • Dret a la portabilitat de dades
 • Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament d’automatització de dades.

Els titulars de les dades personals obtinguts podran exercir els seus drets de protecció de dades dirigint una comunicació per escrit al domicili social: Carrer Iradier 9-1 08017 Barcelona o bé a través d’un correu a fundacio@fundaciomossos.cat

Si vol informar-se sobre els seus drets enfront de les dades facilitades, ho pot consultar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.

Retirar el consentiment de tractament de dades

Vostè té la possibilitat i dret a retirar el consentiment de dades per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això perjudiqui la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

Reclamació en cas de disconformitat sobre el tractament de les seves dades

Si algun interessat considera que les seves dades no són tractades correctament per la Fundació de Mossos d’Esquadra o que les sol·licituds d’exercici de drets no han sigut ateses de forma satisfactòria, pot interposar una reclamació enfront de l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’AEPD la indicada sobre el territori nacional, www.aepd.es

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar les seves dades personals, l’informem que ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar una alteració, perduda o tractament o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

Confidencialitat

Fundació Mossos d’Esquadra l’informa que les seves dades seran tractades amb la màxima cautela i confidencialitat possible per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem cap de les seves dades a un tercer, excepte en els casos que estigui legalment previst, o tret que l’interessat no ens hagués autoritzat expressament.