fundacio@fundaciomossos.cat

Patronat inicial de la Fundació

El primer Patronat és el que consta en la Carta fundacional de constitució de la fundació Mossos d’Esquadra.

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.