fundacio@fundaciomossos.cat

L’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat constitueix la Fundació Mossos d’Esquadra i designa el Patronat inicial.

La Fundació es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i demés disposicions legals aplicables i també pels seus Estatuts. Les finalitats de la Fundació son:

1)     Foment i difusió de la cultura de la seguretat i la prevenció

2)     Promoure el coneixement  i reconeixement del cos de Mossos d’Esquadra tant  en l’àmbit nacional com internacional.

3)     Promoure els valors propis del cos entre els seus membres i cap a la societat, com ara voluntat de servei, transparència, proximitat, exemplaritat, seny, temprança, responsabilitat, igualtat, diversitat, coratge, imparcialitat, integritat en el marc del respecte als drets i llibertats de totes les persones, sensibilitat social i mediambiental i cooperació entre tots els cossos i forces de seguretat

4)     Coadjuvar a la protecció social dels membres del cos de Mossos d’Esquadra i els seus familiars directes, fins i tot quan hagin estat declarats en situació d’incapacitat o jubilació

5)     Fomentar el sentiment de pertinença i prestigi social del cos de Mossos d’Esquadra.

6)     El manteniment i divulgació de la memòria històrica del cos de Mossos d’Esquadra

L’Associació fundadora aporta com a dotació inicial de la referida Fundació la quantitat de 30.000.- €